Browsing Tag

رابطه جنسی

اعتیاد جنسی چیست

اعتیاد جنسی به معنی مشغولیت دهنی بسیار زیاد در رابطه با هرگونه فعالیت جنسی و احساس اجبار برای انجام آن می‌باشد. اعتیاد به سکس با توجه به درگیری فکری بسیار زیادی که برای فرد ایجاد می‌کند، کارکرد او را در جامعه مختل کرده و حتی بر روابط میان