Browsing Tag

پارانوئید

برخورد با شخصیت پارانوئید

برخورد با شخصیت پارانوئید با وجود شک و بدبینی به همه چیز و همه کس، بسیار دشوار است. این افراد غالبا حس خود بزرگ‌بینی در برخی عرصه‌ها را هم دارند. از این رو برقراری ارتباط اجتماعی با این افراد سخت است. مشکل بسیاری از افرادی که در خانواده و…