Browsing Tag

نوجوانان

پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان

پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان مسئله مهم و حیاتی است. امروزه جوانان بیشتر از قبل به سمت اعتیاد کشیده می شوند. با توجه به شرایط این روزهای زندگی بهتر است تا خانواده آگاهی خود را در مورد اعتیاد کند تا بتواند با تربیت صحیح و اصولی از گیر افتادن…